Statut

STATUT

Związku Pracodawców „Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty” (brzmienie nadane uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 21 września 2017 r.)

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

§ 1

Związek nosi nazwę: Związek Pracodawców „Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty” i zwany jest w dalszej treści Statutu „Związkiem”.

§ 2

Nazwa Związku jest prawnie zastrzeżona.

§ 3

 1. Związek działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Na zasadach prawem przewidzianych Związek może wchodzić w skład innych organizacji, a także łączyć się lub stowarzyszać z innymi podmiotami o zbieżnym przedmiocie działania, jeżeli tylko podmioty te zgodnie z obowiązującym stanem prawnym mogą prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Na mocy właściwej uchwały Walnego Zgromadzenia Członków oraz zgodnie z umowami międzynarodowymi, których stroną jest Rzeczypospolita Polska, Związek może starać się o członkostwo w organizacjach międzynarodowych.

§ 4

 1. Siedzibą Związku jest Warszawa.
 2. Związek może utworzyć własne godło, posługiwać się znakiem graficznym, używać nazwy skróconej „Związek Pracodawców PASMI” oraz skrótu „PASMI“.

§ 5

 1. Związek jest organizacją dobrowolną, niezależną i samorządną, działającą na podstawie ustawy z 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235) (zwanej dalej: „Ustawą”) oraz niniejszego Statutu.
 2. Związek utworzony jest na czas nieoznaczony.

§ 6

Związek ma prawo używania pieczęci podłużnej zawierającej nazwę i jego adres.

§ 7

Związek posiada osobowość prawną, a swoją działalność opiera na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Związek może zatrudniać pracowników. 2

 

ROZDZIAŁ II
Cele i formy działania

§ 8

 1. Podstawowym celem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów (w tym gospodarczych), zrzeszonych w nim członków wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego.
 2. Związek ma ponadto następujące cele:
  1. zadbanie o to, aby samoleczenie i samoopieka odgrywały istotną rolę w polskim systemie opieki zdrowotnej i stały się podstawowymi zagadnieniami uwzględnianymi podczas planowania krajowej polityki zdrowotnej jako cenny i efektywny kosztowo element wpływający na zdrowie i dobrostan obywateli Polski;
  2. ułatwianie procesu przyjmowania i wprowadzania w życie zrównoważonych i korzystnych regulacji prawnych i ekonomicznych pozwalających na innowację i opracowywanie nowych produktów bez recepty oraz produktów i usług wykorzystywanych w samoleczeniu, a także poprawy dostępności obywateli do środków zaspokajających ich podstawowe potrzeby zdrowotne;
  3. zapewnienie (z wykorzystaniem regulacji branżowych i dobrych praktyk) konsumentom/pacjentom dostępu do pełnej informacji na temat istotnych faktów dotyczących produktów bez recepty i stosowanych w samoleczeniu, między innymi poprzez działalność edukacyjną, reklamę, prezentację produktów w aptekach bądź punktach sprzedaży detalicznej oraz poprzez rozwój marek, którym konsumenci/pacjenci mogą zaufać;
  4. promowanie odpowiednich i etycznych praktyk handlowych, sprzedażowych i reklamowych;
  5. podejmowanie działań zmierzających do zbudowania wiarygodnego wizerunku i reputacji branży leków bez recepty i samoleczenia w Polsce.
  6. promowanie najwyższych standardów rejestracji, produkcji i dystrybucji produktów sklasyfikowanych jako leki bez recepty oraz rozpowszechnianie informacji o nich wśród społeczeństwa,
  7. promowanie najwyższych standardów w zakresie notyfikacji (zgłoszeń i/lub powiadomień), produkcji i dystrybucji innych grup produktów wymienionych w §11 ust 1 Statutu.
 3. Związek realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
  1. współpracę z władzami krajowymi centralnymi i lokalnymi, instytucjami państwowymi i niezależnymi organizacjami zawodowymi,
  2. współpracę z organizacjami działającymi w dziedzinie opieki zdrowotnej i społecznej,
  3. współpracę z AESGP (Europejskim Stowarzyszeniem Producentów Leków Bez Recepty – Association of the European Self – Medication Industry) w ramach działalności Związku na poziomie europejskim oraz promocję i przestrzeganie ich kodeksu etycznego oraz innych, dobrowolnie przyjętych zasad,
  4. współpracę z członkami Związku i podmiotami nie będącymi jego członkami, zaangażowanymi w produkcję, dystrybucję, promocję i reklamę leków bez recepty,
  5. wyrażanie opinii we wszystkich sprawach dotyczących przemysłu farmaceutycznego, zarówno publicznie, jak i w ramach kontaktów z właściwymi instytucjami, władzami i stowarzyszeniami,
  6. korzystanie z usług doradców profesjonalnych oraz zatrudnianie pracowników dla realizacji działalności zgodnej z celami Związku,
  7. tworzenie funduszy umożliwiających realizowanie celów wymienionych w § 8.

§ 9

Związek może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych określonych w odrębnych przepisach. Zysk z działalności gospodarczej Związku służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 10

Członkowie Związku dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków honorowych.

§ 11

 1. Członkami zwyczajnymi Związku mogą być pracodawcy będący podmiotami odpowiedzialnymi, przedstawicielami podmiotów odpowiedzialnych, dystrybutorami, importerami lub wytwórcami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów leczniczych dostępnych bez recepty (Leki Bez Recepty), jak również pracodawcy będący producentami, autoryzowanymi przedstawicielami, importerami lub dystrybutorami: wyrobów medycznych, środków spożywczych w tym m.in. suplementów diety, produktów kosmetycznych sprzedawanych w aptekach, środków higienicznych, jak również pracodawcy działający na rynku usług farmaceutycznych.
 2. Przyjęcie w poczet członków Związku następuje na podstawie pisemnego wniosku podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli pracodawcy ubiegającego się o członkostwo. Przyjmowanie nowych członków następuje na podstawie uchwały Zarządu Związku po rozpatrzeniu wniosku oraz uzyskaniu pisemnej rekomendacji od dwóch dotychczasowych członków Związku.
 3. Walne Zgromadzenie Członków może nadać członkostwo honorowe innym pracodawcom niż określeni powyżej a także osobom fizycznym, jeżeli uznają oni statutowe cele Związku i pragną wspierać jego działania.

§ 12

 1. Pracodawcy przystępujący do Związku powinni dawać rękojmię możliwości rzetelnego wykonywania przyjmowanych zobowiązań poprzez zespół posiadanych środków – technicznych, organizacyjnych i finansowych.
 2. Członkowie wykonują swoje prawa i obowiązki przez swoich stałych przedstawicieli lub osobiście.

§ 13

Członek Związku ma prawo do:

 1. korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Związku za pośrednictwem osób fizycznych upoważnionych do reprezentacji członka lub zatrudnionych przez niego pracowników; w wyborach do organów Związku udział bierze osoba fizyczna reprezentująca członka Związku,
 2. uczestniczenia w zebraniach,
 3. rozstrzygania sporów z innymi członkami przez Sąd Dyscyplinarny,
 4. uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach Członków i wszelkich formach działalności Związku,
 5. korzystania z form pomocy organizowanej przez Związek,
 6. uczestniczenia we wszystkich czynnościach i imprezach organizowanych przez Związek,
 7. zgłaszania wniosków w sprawach dotyczących członków i działalności Związku,
 8. wykorzystywania zasobów informacyjnych i dokumentów Związku oraz korzystania z pomocy pracowników Związku. Jeżeli wiążą się z tym dodatkowe koszty członek może być zobowiązany do ich zwrócenia,
 9. korzystania ze środków Związku, nabytych w celu wspólnego ich wykorzystania przez członków,
 10. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem organów Związku,
 11. zaskarżania do Walnego Zgromadzenia Członków uchwały Zarządu Związku o skreśleniu z listy członków.

§ 14

Członek Związku obowiązany jest do:

 1. przestrzegania postanowień Statutu, uchwał organów Związku oraz regulaminów,
 2. czynnego udziału w pracach Związku oraz propagowania jego wartości i programu,
 3. regularnego i terminowego opłacania składek na rzecz Związku, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków,
 4. współdziałania w wykonywaniu zadań statutowych,
 5. powstrzymania się od działań niezgodnych z celami Związku.

§ 15

 1. Członkostwo w Związku ustaje na skutek:
  1. rezygnacji z przynależności do Związku, zgłoszonej przez członka Związku na piśmie (pod rygorem nieważności) Zarządowi, najpóźniej w terminie do 30 listopada każdego roku, przy czym rezygnacja jest skuteczna po upływie dwóch miesięcy od dnia złożenia.
  2. utraty zdolności do czynności prawnych przez członka Związku,
  3. wykluczenia członka przez organy Związku,
  4. likwidacji członka Związku;
  5. śmierci członka Związku;
  6. likwidacji Związku.
 2. Wykluczenie członka następuje w przypadku ziszczenia się jednej z poniższych przesłanek:
  1. nie wywiązywania się z obowiązków statutowych lub naruszenia zasad uchwalonych przez organy Związku oraz w przypadku postępowania nieetycznego lub sprzecznego z celami Związku,
  2. opóźnienia członka Związku w zapłacie należnej składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
  3. uporczywego nieprzestrzegania przepisów prawa, postanowień Statutu Związku lub postanowień Kodeksu Etycznego,
  4. unieważnienia członkostwa honorowego w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Decyzję o wykluczeniu podejmuje Zarząd Związku w drodze uchwały.
 4. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu członka ze Związku przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, składane za pośrednictwem Zarządu, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania uchwały o wykluczeniu.
 5. W przypadku, gdy członek Związku odwoła się do Walnego Zgromadzenia Członków od uchwały o wykluczeniu go ze Związku, do chwili rozpatrzenia odwołania i podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków członek ten nie korzysta z uprawnień przewidzianych dla członków Związku w niniejszym Statucie poza uprawnieniem odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków od uchwały o wykluczeniu go ze Związku.
 6. Z chwilą ustania członkostwa wygasają prawa i obowiązki członka Związku, za wyjątkiem obowiązku opłacenia zaległych składek.
 7. W związku z ustaniem członkostwa nie przysługują żadne roszczenia do majątku Związku.

 

ROZDZIAŁ IV
Organy Związku oraz Sąd Dyscyplinarny
§ 16

 1. Organami Związku są:
 2. Walne Zgromadzenie Członków,
 3. Zarząd,
 4. Rada Generalna.
 5. W ramach Związku mogą działać ciała doradcze – grupy stałe lub specjalne.
 6. W ramach Związku działa Sąd Dyscyplinarny.

§ 17

 1. Kadencja Zarządu i Rady Generalnej Związku trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się na Walnym Zgromadzeniu Członków, w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów obecnych członków Związku.
 2. Działalność Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu i Rady Generalnej ma charakter społeczny i nie jest wynagradzana.

§ 18

 1. Członkiem organów Związku może być osoba fizyczna, które jest upoważniona do reprezentowania lub zatrudniona u pracodawcy będącego członkiem Związku.
 2. W przypadku utraty upoważnienia do reprezentowania lub rozwiązania stosunku pracy u pracodawcy będącego członkiem Związku w trakcie kadencji, członkostwo w organach Związku wygasa, zaś skład osobowy organu jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.
 3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka organów Związku w trakcie kadencji, skład osobowy organu jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.
 4. Jedna osoba może być członkiem tylko jednego z organów Związku.
 5. W skład jednego organu może wchodzić tylko jeden przedstawiciel danego członka Związku.
 6. Przedstawiciele jednego pracodawcy – członka Związku, nie mogą jednocześnie pełnić funkcji w Zarządzie i Radzie Generalnej .

Walne Zgromadzenie Członków
§ 19

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Związku.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Członków członkowie uczestniczą poprzez upoważnionych przedstawicieli.

§ 20

 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może mieć charakter sprawozdawczy, wyborczy lub sprawozdawczo – wyborczy.
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków sprawozdawcze zwołuje się raz w roku.
 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków wyborcze zwołuje się co najmniej raz na 3 lata, w miarę upływu kadencji członków organów, chyba, że zachodzi konieczność wcześniejszego uzupełnienia składu organów.
 5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków sprawozdawczo – wyborcze jest przeprowadzane w sytuacji, gdy wybór członków organów może nastąpić na sprawozdawczym Walnym Zgromadzeniu Członków. Wówczas nie ma konieczności zwoływania odrębnego wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków.
 6. Walne Zgromadzenie Członków obraduje na podstawie Statutu.

§ 21

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd:
 2. z własnej inicjatywy,
 3. na żądanie Rady Generalnej,
 4. na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 członków.
 5. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w ciągu 30 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1.
 6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 7. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd powiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków. Powiadomienie może zostać dokonane za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 8. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków, chyba że co innego wynika ze Statutu. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków mogą być również podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała taka jest ważna gdy wszyscy członkowie związku zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 9. Protokół i uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podpisują Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków i Sekretarz Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków w szczególności należy:

 1. uchwalanie Statutu oraz jego zmiany,
 2. ustalanie kierunków i wieloletnich programów działania Związku,
 3. uchwalanie i zmiana Kodeksu Etyki, podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Związku oraz o przeznaczeniu jego majątku,
 4. wybieranie i odwoływanie członków organów Związku,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Związku,
 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Związku,
 7. udzielanie absolutorium członkom organów Związku,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach zgłoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia Członków,
 9. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 10. podejmowanie innych uchwał przewidzianych w Statucie niezastrzeżonych dla innych organów Związku.

Zarząd

§ 23

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Związku, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków.
 2. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków, z tym zastrzeżeniem, że maksymalna liczba członków Zarządu nie może być większa niż trzech członków. W przypadku trzyosobowego Zarządu składa się on z Prezesa Zarządu oraz dwóch członków Zarządu. W przypadku Zarządu dwuosobowego Zarząd składa się z Prezesa Zarządu oraz członka Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego Zarząd składa się z Prezesa Zarządu.

§ 24

Do zakresu działalności Zarządu należy:

 1. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 2. ustalanie budżetu Związku,
 3. uchwalanie i zmiana regulaminu wewnętrznego pracy Zarządu,
 4. gospodarowanie majątkiem i środkami finansowymi,
 5. składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Członków,
 6. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 7. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania, zawieszania i wykluczania członków Związku,
 8. powoływanie ciał doradczych Związku oraz uchwalanie i zmiana ich regulaminów wewnętrznych,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie rozłożenia płatności składek na raty,
 10. organizacja obsługi administracyjnej dla Sądu Dyscyplinarnego oraz uchwalanie jego Regulaminu.

§ 25

 1. Zarząd wybierany jest na okres 3 lat przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów obecnych członków, przy czym Zarząd pierwszej kadencji może zostać wybrany przez Zgromadzenie Założycielskie.
 2. Prezes Zarządu wybierany jest spośród członków Zarządu wybranych w trybie określonym w ust. 1, przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

§ 26

 1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Związku uprawniony jest Prezes Zarządu.
 2. W przypadku Zarządu dwuosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Związku uprawniony jest Prezes Zarządu lub członek Zarządu działający samodzielnie.
 3. W przypadku Zarządu trzyosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Związku uprawniony jest Prezes Zarządu lub pozostali dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, przy czym do zaciągania zobowiązań w kwocie nieprzekraczającej 20.000,- PLN (dwadzieścia tysięcy złotych) uprawniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie.
 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3 do zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę 20.000,- PLN (dwadzieścia tysięcy złotych) wymagana jest zgoda i podpis dwóch członków Zarządu.

§ 27

 1. Zarząd zbiera się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. W przypadku Zarządu wieloosobowego uchwały Zarządu Związku podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej dwóch członków Zarządu lub Prezesa Zarządu i członka Zarządu (quorum).
 3. W przypadku braku możliwości uzyskania większości rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
 4. Prezes Zarządu decyduje o porządku obrad oraz organizuje pracę Zarządu.

Rada Generalna
§ 28

Rada Generalna jest organem Związku o charakterze doradczo – opiniującym powołanym w celu zapewnienia Zarządowi możliwości zasięgania konsultacji w zakresie działalności Związku.

§ 29

 1. Do zakresu działania Rady Generalnej należy:
 2. kontrolowanie całokształtu działalności Związku pod kątem podejmowanych działań oraz realizacji celów statutowych Związku,
 3. udzielanie konsultacji w zakresie działalności Związku,
 4. składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków sprawozdań,
 5. przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych.
 6. Rada Generalna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu wewnętrznego, który nie może być sprzeczny z regulaminami innych organów Związku oraz strategią Związku.

§ 30

 1. Rada Generalna składa się z od 3 do 5 członków wybieranych na okres 3 lat przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów obecnych członków. Pierwsza kadencja członków Rady Generalnej do uzupełnionego składu Rady kończy się z upływem kadencji istniejących na dzień 21 września 2017 r. członków Rady.
 2. Przewodniczący Rady Generalnej wybierany jest spośród jej członków wybranych w trybie określonym w ust. 1, przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
 3. Rada Generalna składa się z Przewodniczącego oraz od dwóch do czterech członków Rady Generalnej.
 4. Przewodniczący i członkowie Rady Generalnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

§ 31

 1. Uchwały Rady Generalnej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej trzech członków Rady Generalnej lub Przewodniczącego Rady Generalnej i 2 członków Rady Generalnej (quorum).
 2. W przypadku braku możliwości uzyskania większości rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Generalnej.
 3. Przewodniczący Rady Generalnej decyduje o porządku jej obrad oraz organizuje pracę Rady Generalnej.

Grupy Stałe lub Specjalne
§ 32

 1. W Związku mogą działać Grupy Stałe, których celem jest omawianie aktualnych zagadnień prawnych i praktycznych z dziedzin rejestracji lub notyfikacji oraz klasyfikacji produktów, o których mowa w §11 ust. 1 Statutu.
 2. W Związku mogą działać Grupy Specjalne powoływane okresowo w celu wykonania konkretnie określonych zadań.

Sąd Dyscyplinarny
§ 33

W celu zapewnienia sprawnego rozstrzygania sporów pomiędzy członkami Związku, a także w celu zagwarantowania przestrzegania możliwie najwyższych standardów etycznych przez członków Związku, w tym w szczególności przestrzegania przepisów prawa oraz zasad określonych w Kodeksie Etyki w ramach Związku działa Sąd Dyscyplinarny.

ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze Związku.
§ 34

Majątek Związku powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z własnej działalności i dochodów z majątku Związku. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 35

Związek prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 36

Do nabywania, zbywania i obciążania majątku ruchomego i nieruchomego oraz do dysponowania środkami Związku upoważniony jest Zarząd.

Wysokość składki
§ 37

 1. Ustalanie wysokości składek członkowskich odbywa w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Wysokość składki członkowskiej określa się przy uwzględnieniu obrotu członka Związku produktami lub usługami o których mowa w §11 ust. 1 Statutu, ustalonego na podstawie deklaracji członka Związku.
 3. Zadeklarowana przez członków wysokość obrotu podlega weryfikacji przez Zarząd Związku.
 4. Wysokość składek może zostać zmieniona przez Walne Zgromadzenie Członków, które może również zdecydować o nałożeniu na członków Związku składki dodatkowej. Zmiana składki członkowskiej, nałożenie na członków Związku składki dodatkowej wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, podjętej przez 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków.
 5. Termin oraz warunki płatności składki dodatkowej określa uchwała Walnego Zgromadzenia Członków.
 6. Członkowie honorowi nie mają obowiązku uiszczania składek członkowskich.

Zasady płatności składek
§ 38

 1. Składki płatne są za cały rok kalendarzowy z góry, najpóźniej do końca lutego danego roku.
 2. W przypadku nowych członków pierwsza składka płatna jest w terminie 30 dni od dnia, w którym zatwierdzono wniosek o członkostwo w Związku.
 3. Wysokość składki w pierwszym roku podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu o okres przed zatwierdzeniem wniosku o członkostwo w Związku.
 4. W okresie występowania zaległości w płatności składki członkowskiej prawa i przywileje członków, w tym prawo do głosowania i zajmowania stanowisk, członkostwo w organach i komisjach i prawo do uczestniczenia w posiedzeniach, są zawieszone uchwałą Zarządu na okres występowania zaległości. Prawa i przywileje zostają przywrócone uchwałą Zarządu po zapłaceniu zaległej składki w terminie 6 miesięcy od terminu jej wymagalności. Po upływie ww. terminu przywrócenie praw i przywilejów jest możliwe jedynie poprzez ponowne złożenie wniosku o członkostwo, zgodnie z §11 ust. 2 Statutu chyba, że Walne Zgromadzenie Członków uwzględni odwołanie członka Związku, o którym mowa w §15 ust. 4 Statutu.
 5. Członek Związku może złożyć do dnia 30 października każdego roku pisemny wniosek do Zarządu o rozłożenie składki należnej za kolejny rok kalendarzowy, na dwie równe lub nierówne raty, płatne w terminach do 28 lutego oraz 30 czerwca roku kalendarzowego, za który należna jest składka. Zarząd może odmówić uwzględnienia wniosku o rozłożenie płatności składek na raty, jeżeli:
 6. a) dotychczasowy sposób wywiązywania się członka z obowiązku uiszczania składek nie daje rękojmi uiszczenia składek w terminie i w prawidłowej wysokości a w szczególności, gdy członek Związku ma zaległości w płatności składek;
 7. b) sytuacja ekonomiczna Związku nie pozwala na wyrażenie zgody na rozłożenie płatności składki na raty.

ROZDZIAŁ VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Związku.
§ 39

Uchwały w sprawie zmiany Statutu Związku lub jego likwidacji podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów przy obecności przedstawicieli członków reprezentujących, co najmniej 1/3 ogólnej liczby głosów, § 20 – 22 Statutu stosuje się odpowiednio.

§ 40

 1. W razie powzięcia przez Walne Zgromadzenie Członków uchwały o rozwiązaniu Związku, likwidację Związku przeprowadzi jego Zarząd stosownie do wytycznych uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Członków.
 2. W przypadku rozwiązania Związku Walne Zgromadzenie Członków określi rozdział majątku rozwiązanego związku zgodnie z celem wskazanym w uchwale.
 3. Niniejszy Statut został uchwalony na Walnym Zgromadzeniu Związku Pracodawców „Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty” w dniu 21 września 2017 roku w Warszawie.
 4. Niniejszy Statut uchyla w całości i zastępuje Statut w brzmieniu obowiązującym w dniu 28 lutego 2017 roku.

 

Pliki do pobrania

Członkowie pasmi

A&D Pharma
Aboca
Adamed
Bayer
Biocodex
GSK
logo-gsk
JNJ
logo-jnj
KF
KLOSTERFRAU
Omega
logo-omega-pharma
Pfizer
logo-pfizer
Polpharma
Queisser Pharma
RB
logo-rb
Sanofi
logo-sanofi
Takeda
TEVA
logo-teva
USP Zdrowie
Verco
verco
Walmark