Projekt zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 września 2014 r.

Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia zawiera listę refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, która wejdzie w życie 1 września 2014 r.

W porównaniu do
XVI obwieszczenia, obowiązującego od 1 lipca 2014 r., projekt XVII
obwieszczenia refundacyjnego zawiera następujące zmiany:

I. W
ZAKRESIE LISTY APTECZNEJ

 1. Ogółem
  do obwieszczenia zostaną dodane 63 nowe
  produkty
  , w tym:

  1. lek
   zawierający bromek glikopironium (1 kod EAN) refundowany we wskazaniu przewlekła obturacyjna choroba
   płuc – leczenie podtrzymujące u pacjentów powyżej 18 roku życia.
   Objęcie tego
   leku refundacją zwiększy zakres dostępnych leków dla pacjentów z przewlekłą
   obturacyjną chorobą płuc.
 2. Dla
  3 substancji czynnych (4 kodów EAN)
  zostaną rozszerzone dotychczasowe wskazania objęte refundacją:

  1. lek
   zawierający denosumab (1 kod EAN) refundowany we wskazaniu osteoporoza
   pomenopauzalna (T-score mniejsze lub równe -2,5 mierzone metodą DXA) u kobiet w
   wieku powyżej 60 lat, ze złamaniem osteoporotycznym, po niepowodzeniu leczenia
   doustnymi bisfosfonianami, lub przeciwwskazaniami (nietolerancja) do ich
   stosowania.
   Rozszerzenie zakresu wskazania refundacyjnego dotyczy
   wymaganego wieku pacjentek (z 65 roku życia na 60 rok życia) oraz typu przebytych złamań osteoporotycznych – ze
   złamania szyjki kości udowej lub złamania kręgowego na dowolne złamanie osteoporotyczne,
  2. leki
   zawierające wigabatrynę (2 kody EAN) refundowane we wskazaniu zespół
   Westa
   ;
  3. rozszerzy
   się zakres wskazań objętych refundacją dla leku zawierającego posakonazol
    (1 kod EAN) o następujące wskazania pozarejestracyjne: zespół mielodysplastyczny (MDS)
   u dzieci poniżej 18 roku życia przygotowywanych do przeszczepienia komórek
   krwiotwórczych
   ; przewlekła choroba
   ziarniniakowa charakteryzująca się wysoką częstością grzybiczych zakażeń
   narządowych u dzieci poniżej 18 roku życia
   oraz stan po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych u dzieci
   poniżej 18 roku życia – wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na
   wcześniej występujące zakażenia grzybicze, do czasu stabilnego wszczepienia i
   zakończenia leczenia immunosupresyjnego
   .
   Pozostałe produkty umieszczone w
   części aptecznej wykazu refundacyjnego są odpowiednikami dotychczas refundowanych.
 3. Na
  skutek wpłynięcia wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji
  refundacyjnych lub ze względu na upłynięcie z dniem 1 września 2014 r. terminu
  obowiązywania tych decyzji, w XVII obwieszczeniu nie znajdzie się 25 produktów obecnych w poprzednim
  obwieszczeniu.
 4. Dla
  77 produktów zawierających 35
  substancji czynnych lub rodzajów środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
  żywieniowego lub rodzajów wyrobów medycznych
  wprowadzono obniżki urzędowych
  cen zbytu: – od 116,10 zł do 1 gr.
 5. Dla
  5 produktów zawierających 2 substancje czynne wprowadzono
  podwyżki urzędowych cen zbytu: – od 54 gr do 86,23 zł.
 6. Zgodnie
  z projektem XVII obwieszczenia, w porównaniu do XVI obwieszczenia:

  1. dla
   133 produktów (136 pozycji obwieszczenia) nastąpi spadek dopłaty pacjenta – od 119,60 zł do 1 gr;
  2. dla
   506 produktów (519 pozycji
   obwieszczenia) nastąpi wzrost dopłaty
   pacjenta
   – od 2 gr do 15,90 zł;
  3. dla
   565 produktów (583 pozycji
   obwieszczenia) nastąpi spadek cen
   detalicznych brutto
   – od 121,91 zł do 1 gr;
  4. dla
   29 produktów (30 pozycji
   obwieszczenia) nastąpi wzrost cen
   detalicznych brutto
   – od 1 gr do 91,73 zł.

 II. W
ZAKRESIE LEKÓW STOSOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW LEKOWYCH I CHEMIOTERAPII

 1. Zwiększy
  się dostępność leczenia w ramach programów lekowych:

  1. refundacją
   zostaną objęte leki zawierające w swoim składzie immunoglobuliny ludzkie (8
   kodów EAN) w postaci dożylnej i podskórnej refundowane w ramach programu
   lekowego Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u pacjentów dorosłych. Nowy program umożliwi kontynuację terapii
   pacjentom leczonym dotychczas w programie lekowym Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieci, którzy ukończyli
   18 rok życia, oraz pozostałym pacjentom dorosłym spełniającym kryteria
   kwalifikacji.
 2. Zwiększy
  się także dostępność terapii w przypadku chorób, których leczenie jest już
  finansowane w ramach programów lekowych lub chemioterapii:

  1. zmieni
   się treść programu lekowego Leczenie stwardnienia rozsianego – w
   zakresie zmiany kryteriów kwalifikacji, kryteriów wyłączenia oraz czasu trwania
   leczenia z zastosowaniem leków Rebif oraz Extavia (3 kody EAN). Najważniejszą i
   oczekiwaną zmianą w programie jest zniesienie ograniczenia czasu trwania
   terapii z zastosowaniem ww. leków;
  2. refundacją
   w ramach programu lekowego Leczenie spastyczności kończyny górnej po
   udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A
   zostanie objęty kolejny
   lek zawierający toksynę botulinową (1 kod EAN);
  3. refundacją
   w ramach programu lekowego Leczenie mięsaków tkanek miękkich zostanie
   objęty lek zawierający sunitynib (2
   kody EAN). W związku z objęciem
   refundacją sunitynibu w ramach programu będzie możliwe leczenie mięsaka
   pęcherzykowatego (alveolar soft part
   sarcoma
   )w stadium miejscowego
   zaawansowania lub uogólnienia w przypadku braku możliwości radykalnego leczenia
   chirurgicznego. Do chwili obecnej leczenie mięsaka pęcherzykowatego z
   zastosowaniem sunitynibu było prowadzone
   w ramach chemioterapii niestandardowej. Objęcie refundacją ww. leku w ramach
   programu lekowego ułatwi pacjentom dostęp do leczenia;
  4. rozszerzy
   się zakres wskazań objętych refundacją dla leku zawierającego posakonazol
   (1 kod EAN) o następujące wskazania pozarejestracyjne: ostra białaczka limfoblastyczna wysokiego ryzyka u dzieci poniżej 18
   roku życia
   ; nawrót ostrej białaczki
   limfoblastycznej u dzieci poniżej 18 roku życia
   oraz nawrót ostrej białaczki szpikowej u dzieci poniżej 18 roku życia;
  5. refundacją
   w ramach katalogu chemioterapii we wskazaniu leczenie pacjentów z ostrą białaczka limfoblastyczną
   z udokumentowaną obecnością chromosomu Filadelifia
   zostaną objęte kolejne
   leki zawierające imatynib (8 kodów
   EAN);
  6. uporządkowano
   zakres refundacji w ramach katalogu chemioterapii dla gemcytabiny, równocześnie
   rozszerzając zakres wskazań o leczenie nowotworów
   złośliwych innych i nieokreślonych części dróg żółciowych
   , nowotworów złośliwych nerki wywodzących się
   z kanalików zbiorczych oraz raków ze zróżnicowaniem mięsakowatym
   i mięsaków gładkokomórkowych trzonu macicy;
  7. rozszerzy
   się zakres wskazań dla interferonu alfa-2a (3 kody EAN) w
   zakresie leczenia guzów złośliwych z komórek tucznych.
 3. W 11 programach lekowych, w których dotychczas nie
  uwzględniono konieczności prowadzenia rejestru SMPT (System Monitorowania
  Programów Terapeutycznych), uzupełniono zapisy dotyczące monitorowania, co jest
  niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania programów lekowych.
 4. Refundacją zostaną
  objęte także leki zawierające bosentan
  (3 kody EAN) oraz  kolejne leki
  zawierające substancje czynne: kapecytabinę
  (2 kody EAN), imatynib (2 kody
  EAN).
 5. Na
  skutek wpłynięcia wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych
  lub ze względu na upłynięcie z dniem 1 września 2014 r. terminu obowiązywania
  tych decyzji w XVII obwieszczeniu nie znajdzie się 1 produkt obecny w poprzednim obwieszczeniu.
 6. Od
  1 września 2014 r. nastąpi zmiana
  wysokości limitu finansowania
  dla leków zawierających imatynib oraz bosentan.
  Wysokość limitu w odniesieniu do 1 mg substancji czynnej w cenach hurtowych
  brutto dla:

  • imatynibu
   wyniesie: 0,1890 zł,
  • bosentanu
   wyniesie: 0,7247 zł.
 7. Dla
  16 leków zawierających 7 substancji czynnych stosowanych w chemioterapii i programach
  lekowych
  wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu: – od 1922,40 zł do 1 gr.

Członkowie PASMI

Aboca
Adamed
Bayer
Biocodex
GSK
Haleon
IPSEN
IPSEN
KF
KLOSTERFRAU
MagnaPharm
Omega
logo-omega-pharma
P&G Health

P&G Health

Polpharma
Polski Lek
RB
logo-rb
Sanofi
logo-sanofi
TEVA
Teva Polska
TZF

<TZF

USP Zdrowie
Verco
verco

Członkowie Wspierający