Specjalista ds. zamówień publicznych w projekcie pn.: „Poprawa jakości zarządzania w OZ poprzez wsparcie procesu tworzenia RMPZ jako narzędzia usprawniającego procesy zarządcze w systemie OZ – szkolenia z zakresu szacowania potrzeb zdrowotnych”

Ministerstwo Zdrowia zatrudni na umowę cywilno-prawną osobę/firmę na stanowisko Specjalista ds. zamówień
publicznych w projekcie pn.: „Poprawa jakości zarządzania w OZ poprzez wsparcie
procesu tworzenia RMPZ jako narzędzia usprawniającego procesy zarządcze w
systemie OZ – szkolenia z zakresu szacowania potrzeb zdrowotnych”, współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki

Zakres umowy:

 • Przewidywane zaangażowanie zleceniobiorcy: 90 godzin/miesiąc,
 • przygotowanie dokumentacji przetargowych,
 • udział w postępowaniach przetargowych,
 • prowadzenie dokumentacji postępowań,
 • sporządzanie wzorów umów z Wykonawcami,
 • nadzór nad realizacją i poprawnością działań zgodnie z UZPZ,
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych w ramach projektu,
 • współpraca z Departamentem Prawnym i Zakładem Zamówień Publicznych w ramach przeprowadzanych postępowań przetargowych i odwoławczych,
 • udział w roli podmiotu doradczego w posiedzeniach komisji przetargowych powołanych do realizacji zamówień w ramach projektu,
 • udzielanie wyjaśnień do pytań zgłaszanych przez oferentów do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

Wymagania związane ze
stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie: wyższe magisterskie (profil prawniczy),
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe,

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • biegła znajomość ustawy Prawo Zamówieniach Publicznych,
 • znajomość prawa z zakresu finansów publicznych oraz kodeksu cywilnego,
 • udział w co najmniej 10 postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, z których każde zamówienia było o wartości nie niższej niż 500.000zł,
 • stała współpraca polegająca na doradztwie w zakresie zamówień publicznych z co najmniej 3 podmiotami, w tym z co najmniej 1 podmiotem, który jest jednostką sektora finansów publicznych,
 • doświadczenie w występowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej i dbałość o wysoką jakość wykonywanej pracy,
 • odpowiedzialność i punktualność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

W przypadku
oferty od firmy powyższe wymagania powinna spełniać osoba wytypowana do
bezpośredniej współpracy z Zamawiającym.

Miejsce i czas realizacji umowy:

 • w siedzibie Zleceniodawcy: ul Miodowa 15, Warszawa w godzinach funkcjonowania urzędu: 8.15 – 16.15 lub w siedzibie Zleceniobiorcy w zależności od potrzeb Zleceniodawcy,
 • zakładany czas trwania umowy: wrzesień 2014 r. – grudzień 2014 r. (Istnieje możliwość przedłużenia umowy do 30 czerwca 2015 r.).

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji umowy,
 • wskazanie kwoty brutto proponowanej za realizację umowy – w ujęciu miesięcznym.

Kryteria wyboru osoby do realizacji umowy:

Osoba do realizacji umowy
zostanie wybrana w oparciu o przeprowadzoną rozmowę kwalifikacyjną i cenę
zaproponowaną za realizację umowy.

Ministerstwo Zdrowia
zastrzega sobie możliwość skontaktowania się z wybranymi osobami.

Terminy:

 • termin składania dokumentów 05.09.2014 r. do godz. 16.15,
 • pracownik MZ skontaktuję się z wybranymi osobami w celu ustalenia dokładnej godziny rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje dodatkowe:

 • dokumenty należy przesłać w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: [email protected],
 • w tytule wiadomości prosimy o zapis „Oferta na umowę zlecenie –  specjalista ds. zamówień publicznych”,
 • szczegółowe warunki, na jakich będzie realizowane zamówienie zostaną ustalone w umowie, która zostanie zawarta pomiędzy wykonawcą a Ministerstwem Zdrowia,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 634 96 91.

Członkowie PASMI

Aboca
Adamed
Bayer
Biocodex
GSK
Haleon
KF
KLOSTERFRAU
Kenvue

Kenvue

MagnaPharm
Mayoly
Mayoly
Omega
logo-omega-pharma
P&G Health

P&G Health

Polpharma
Polski Lek
RB
logo-rb
Sanofi
logo-sanofi
TEVA
Teva Polska
TZF

<TZF

USP Zdrowie
Verco
verco

Członkowie Wspierający