Stanowisko PASMI w odniesieniu do założeń w zakresie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

PASMI Związek Pracodawców „Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty” przedstawi pełne stanowisko po przekazaniu do konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Liczymy na to, iż Ministerstwo Zdrowia rozpocznie te konsultacje jak najszybciej, gwarantując branży czas na merytoryczne odniesienie się do wszystkich zaproponowanych zmian w celu obiektywnej oceny skutków regulacji.

Wierzymy również, iż biorąc pod uwagę zakres proponowanych zmian wpływających nie tylko na sposób prowadzenia reklamy ale też na prezentację produktu, jego ekspozycję oraz prawa nabyte w zakresie: nazwy handlowej i znaku towarowego, regulator w ustawie zapewni odpowiednie okresy przejściowe do zaproponowanych zmian.

W obecnej sytuacji możemy jedynie odnieść się do opublikowanych na poziomie KPRM założeń.

Odnosząc się do zaproponowanych zmian, to część zmian należy rozpatrywać jak najbardziej pozytywnie.

Dotyczy to m.in. zakazu kierowania reklam suplementów diety do dzieci do lat 12, wykorzystywania wizerunku lub rekomendacji lekarzy czy też innych osób wykonujących zawód medyczny oraz fizjoterapeuty a także zakazu wykorzystywania przedmiotów oraz miejsc budzących skojarzenia z wykonywaniem zawodów medycznych, działalnością leczniczą lub rehabilitacyjną.

Te same kwestie zostały już kilka lat temu dostrzeżone i zaadresowane przez branżę w samoregulacji dotyczącej reklamy. W ten sposób powstał Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety.

Dodatkowo, wprowadzony od stycznia 2020 r. wymóg nadany Porozumieniem Nadawców, by w reklamie telewizyjnej suplementów diety umieścić informację graficzną z tekstem: „Suplement diety. Zawiera składniki, które wspomagają funkcje organizmu poprzez uzupełnienie normalnej diety. Nie ma właściwości leczniczych.” rozwiewa wszelkie wątpliwości w zakresie kategorii reklamowanego produktu.

Dodatkowo wzmacnia ten przekaz wprowadzony zakaz łączenia w jednym spocie reklamowym reklamy suplementu diety z reklamą produktu leczniczego lub wyrobu medycznego. Powyższy zabieg zapobiega wprowadzeniu w błąd odbiorcy co do zakresu kategorii reklamowanych produktów.

Stosowanie się firm do zapisów Kodeksu Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety czy też Samoregulacji Nadawców przynosi pozytywne efekty chociażby w postaci zmniejszenia się ilości spraw kierowanych do Sądu Dyscyplinarnego działającego przy Kodeksie Branżowym.

Ww. samoregulacje rynku zostały stworzone w celu poprawy jakości komunikacji marketingowej z uwzględnieniem interesu odbiorców i wg PASMI spełniają swoje zadanie.

Pozytywna opinia o mechanizmie samoregulacji rynku nie jest tylko opinią branży czy nadawców, ale też  Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji , która uznała, iż tego typu samoregulacje, powstające przy wsparciu regulatora, są właściwą drogą do rozwiązywania problemów społecznych.

W związku z powyższym naturalnym kolejnym krokiem powinno być zaimplementowanie dotychczasowych praktyk samoregulacyjnych do prawa w celu uregulowania całego rynku a nie tworzenie nowych zapisów w oderwaniu od dotychczasowych działań regulatora i branży.

W odniesieniu do innych proponowanych zmian stwierdzamy, iż nowe propozycje  powodują dodatkowe ograniczenie swobody gospodarczej dla producenta oraz miejsc sprzedaży suplementu diety np.: apteka, punkt apteczny , sklep czy stacja benzynowa .

Dotyczy to ograniczania w sposobie i miejscu prezentacji suplementów diety i reklamy tego produktu w danym miejscu sprzedaży, nadawania nazwy handlowej,  użycia znaku towarowego czy szaty graficznej opakowania.

Już w obecnie obowiązującym prawie farmaceutycznym mamy do czynienia z uregulowaniem miejsca sprzedaży suplementów diety w aptekach. Powyższe działanie jest kontrolowane przez inspekcję farmaceutyczną i nie są nam znane przypadki niedostosowania się podmiotów do tych wymogów, uzasadniające zaostrzenie dotychczasowych wymagań poprzez zmiany w prawie żywieniowym.

Należy mieć na uwadze, że suplementy diety są żywnością i wprowadzanie dodatkowych obostrzeń w placówkach obrotu pozaaptecznego, gdzie prowadzony jest obrót w głównej mierze żywnością, będzie stanowić znaczne przeregulowanie prawne tego obszaru w zakresie działalności gospodarczej tych podmiotów i dyskryminację tej określonej kategorii produktowej.

Podkreślenia wymaga także fakt, że w informacjach o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie nie przedstawiono żadnych aktualnych i rzeczywistych przesłanek, które by ten stan rzeczy obrazowały i by wynikała z nich konieczność wprowadzania przepisów ograniczających w dużej mierze działalność gospodarczą podmiotów działających na rynku spożywczym.

Przywołane dane nie odnoszą się w żaden sposób do stanu po wejściu w życie Porozumienia Nadawców tj. po 1 stycznia 2020 r., które umożliwiło nadawcom telewizyjnym możliwość odmowy nadania reklam suplementów diety niezgodnych z wymaganiami wskazanymi w Porozumieniu.

Mając na uwadze powyższe, PASMI będzie wnioskował o przeprowadzenie konsultacji społecznych nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, które pozwolą branży na wypowiedzenie się co do planowanych zmian a następnie przeprowadzenie konstruktywnego dialogu z regulatorem, który pozwoli na wymianę argumentów i ostateczne wprowadzenie takich regulacji prawnych, które po pierwsze nie będą stanowiły powtórzenia przepisów prawa wspólnotowego, po drugie będą uzupełniały obowiązujące ramy prawne o te obszary, co do których dostępne są rzeczywiste dowody wskazujące na konieczność wprowadzenia określonych i racjonalnych zmian w obszarze suplementów diety, mając oczywiście na uwadze kształtowanie prozdrowotnych zachowań konsumentów.

 

******

PASMI Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty promuje wśród społeczeństwa odpowiedzialne samoleczenie poprzez świadome i bezpieczne stosowanie produktów sklasyfikowanych jako leki bez recepty. Dąży do ustanawiania odpowiednich rozwiązań prawnych i systemowych dla rozwoju odpowiedzialnego wykorzystania leków OTC jako jednego z elementów systemu ochrony zdrowia.

 

PASMI aktywnie współpracuje z organizacjami europejskimi, których cele i działania są zbieżne z działalnością  statutową PASMI. Jest członkiem AESGP – Europejskiego Stowarzyszenia producentów Leków OTC. Obecnie Związek zrzesza 19 podmiotów: Aboca, Adamed, Bayer, Biocodex, GSK, IPSEN Poland, Johnson&Johnson, Klosterfrau, MagnaPharm, Opella Healthcare, Perrigo Poland, Polpharma, Polski Lek-Dystrybucja, Queisser Pharma, Reckitt Benckiser, Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA, Teva, USP Zdrowie, Verco.

Pliki do pobrania

Członkowie PASMI

Aboca
Adamed
Bayer
Biocodex
GSK
logo-gsk
IPSEN
IPSEN
JNJ
logo-jnj
KF
KLOSTERFRAU
MagnaPharm
Omega
logo-omega-pharma
Polpharma
Polski Lek
RB
logo-rb
Sanofi
logo-sanofi
TEVA
Teva Polska
TZF

<TZF

USP Zdrowie
Verco
verco

Członkowie Wspierający

Polski Komitet Zielarski