Stanowisko PASMI w zakresie projektu zmian do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Stanowisko PASMI w zakresie projektu zmian do ustawy z dnia  25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r., poz. 149).

 

PASMI Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty jako jeden z czterech Inicjatorów obowiązującej samoregulacji branży w zakresie reklam suplementów diety, mając na uwadze przygotowywany przez Ministerstwo Zdrowia projekt, ze zrozumieniem przyjmuje konieczność przyjęcia rozwiązań legislacyjnych, które swoim oddziaływaniem obejmie całość rynku suplementów diety. Cel ten powinien jednak zostać osiągnięty za pomocą rozwiązań ustawowych właściwie uzasadnionych, poprawnych legislacyjnie i wyważonych pod kątem osiągnięcia określonych skutków, jak również zgodnych z obowiązującym prawem Unijnym.

PASMI stoi na stanowisku, iż dobrze przeprowadzona samoregulacja branży jest skutecznym narzędziem w zakresie wyeliminowania z reklamy treści wprowadzających konsumenta w błąd.  Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety, który został wypracowany i przyjęty przez firmy członkowskie 4 największych organizacji zrzeszających podmioty działające na rynku suplementów diety zawiera kompleksowe uregulowania mające na celu osiągnięcie tego samego skutku, co przedstawiony do konsultacji branżowej Projekt.

W miejsce rozwiązań przyjętych w Kodeksie, w Projekcie pojawiają się propozycje rozwiązań skrajnie represyjnych wątpliwych z punktu widzenia prawodawstwa unijnego w tym np. nakaz umieszczenia niebieskiego paska na opakowaniach suplementów diety, bez względu na to, w jakim kolorze jest samo opakowanie lub zakaz używania tzw. „nazw parasolowych” w odniesieniu do suplementów diety i innych grup produktów.

PASMI stoi zatem na stanowisku przeniesienia zapisów z Kodeksu do nowelizowanej Ustawy mając na uwadze już wprowadzone zmiany z poziomu 30 sygnatariuszy Kodeksu stanowiących 80 % rynku reklamy suplementów diety. W przypadku marek parasolowych PASMI rekomenduje powołanie zespołu doradczego przy ministrze właściwym do spraw zdrowia, oceniającego przede wszystkim ryzyko wprowadzenia konsumentów w błąd co do właściwości suplementu diety, gdy zastosowany został człon wspólny dla różnych kategorii.

PASMI zdecydowanie popiera wprowadzenie opłat za notyfikację, jak również uproszczenie procedury notyfikacyjnej i przeniesienie pełnej odpowiedzialności na podmiot wprowadzający do obrotu suplement diety. Kluczowa jednak staje pionizacja Inspekcji Sanitarnej.

PASMI jest również otwarte na stworzenie regulacji dotyczącej substancji roślinnych, które mogą być stosowane w produkcji suplementów diety, na wzór list obowiązujących m.in. w Belgii, Rumunii czy we Włoszech. Podkreślamy jednak, że lista powinna uwzględniać lokalną specyfikę w zakresie stosowania określonych substancji w procesach wytwórczych oraz aktualne doniesienia naukowe w zakresie stosowania ww. substancji w suplementach diety.

Zdaniem PASMI dążenie do ochrony konsumentów przez regulatora nie powinno wywoływać efektu zastraszenia i stworzenia wrażenia, iż konsument ma doczynienia z produktami skrajnie niebezpiecznymi a jedynie wskazywać, iż suplementy diety są produktami legalnymi, wykazującymi efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, których celem jest uzupełnienie diety.

******

PASMI Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty promuje wśród społeczeństwa odpowiedzialne samoleczenie poprzez świadome i bezpieczne stosowanie produktów sklasyfikowanych jako Leki Bez Recepty. Dąży do ustanawiania odpowiednich rozwiązań prawnych i systemowych dla rozwoju odpowiedzialnego wykorzystania leków OTC jako jednego z elementów systemu ochrony zdrowia.

PASMI aktywnie współpracuje z organizacjami europejskimi, których cele i działania są zbieżne z działalnością  statutową PASMI. Jest członkiem AESGP – Europejskiego Stowarzyszenia producentów Leków OTC. Obecnie Związek zrzesza 18 podmiotów: Aboca, Adamed Consumer Healthcare, A&D Pharma, Bayer, GSK, Johnson&Johnson, Klosterfrau, Omega Pharma Poland, Pfizer, Pierre-Fabre, Polpharma, Reckitt Benckiser, Sanofi, Takeda, Teva, USP Zdrowie, Verco, Walmark.

Pliki do pobrania

Członkowie PASMI

Aboca
Adamed
Bayer
Biocodex
GSK
Haleon
IPSEN
IPSEN
KF
KLOSTERFRAU
MagnaPharm
Omega
logo-omega-pharma
P&G Health

P&G Health

Polpharma
Polski Lek
RB
logo-rb
Sanofi
logo-sanofi
TEVA
Teva Polska
TZF

<TZF

USP Zdrowie
Verco
verco

Członkowie Wspierający