Stanowisko PASMI w zakresie reklamy produktów OTC

W związku z decyzją Ministerstwa Zdrowia odnośnie konieczności wprowadzenia rozwiązań, które miałyby na celu większą ochronę pacjenta i konsumenta przed treściami reklamowymi wprowadzającymi w błąd PASMI deklaruje swoją gotowość do dialogu i wypracowania optymalnych rozwiązań w tym zakresie.

PASMI jako organizacja reprezentująca na rynku polskim producentów leków bez recepty, suplementów diety wyrobów medycznych oraz kosmetyków zdecydowanie popiera kierunek opracowania samoregulacji w zakresie nie wprowadzania w błąd konsumentów za pośrednictwem reklam suplementów diety. Stosowanie różnorodnych interpretacji prawnych umożliwiających wykorzystywanie w reklamie suplementu wizerunku lekarza lub farmaceuty zdaniem PASMI najbardziej wprowadza w błąd przypisując suplementom diety właściwości lecznicze i jednocześnie nobilitując tę kategorię w stosunku do produktu leczniczego. W związku z tym, PASMI wspólnie z pozostałymi organizacjami reprezentującymi producentów suplementów diety, pracuje nad Kodeksem dobrych praktyk w reklamach suplementów diety, w którym między innymi zostanie wpisany zakaz używania wizerunku lekarza i farmaceuty. Proces ten koordynowany jest z poziomu Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji (UOKiK).

Zdaniem PASMI regulacje dotyczące reklam leków OTC są precyzyjne i zdecydowanie bardziej restrykcyjne. W prawie polskim reklama produktów leczniczych uregulowana jest w dwóch aktach prawnych: w Ustawie Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. oraz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych. Nadzór nad przestrzeganiem regulacji prawnych dotyczących reklamy produktów leczniczych sprawuje Główny Inspektor Farmaceutyczny, który po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego może wstrzymać emisję reklam i nakazać usunięcie stwierdzonych naruszeń. Jednocześnie należy dodać, iż przepisy polskie stanowią pełną harmonizację dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi i w związku z powyższym nie ma możliwości, aby do polskiego prawa wprowadzić przepisy wykraczające poza zakres regulacji powyższego aktu prawnego.

******

PASMI Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty promuje wśród społeczeństwa odpowiedzialne samoleczenie poprzez świadome i bezpieczne stosowanie produktów sklasyfikowanych jako Leki Bez Recepty. Dąży do ustanawiania odpowiednich rozwiązań prawnych i systemowych dla rozwoju odpowiedzialnego wykorzystania leków OTC jako jednego z elementów systemu ochrony zdrowia.
PASMI aktywnie współpracuje z organizacjami europejskimi, których cele i działania są zbieżne z działalnością statutową PASMI. Jest członkiem AESGP – Europejskiego Stowarzyszenia producentów Leków OTC. Obecnie Związek zrzesza 16 podmiotów: Aboca, A&D Pharma, Bayer, Boehringer Ingelheim, GSK, Johnson&Johnson, , Omega Pharma Poland, Pfizer, Pierre-Fabre, Polpharma, Reckitt Benckiser, Sanofi, Takeda, Teva, USP Zdrowie, Walmark.

Członkowie PASMI

Aboca
Adamed
Bayer
Biocodex
GSK
Haleon
IPSEN
IPSEN
KF
KLOSTERFRAU
MagnaPharm
Omega
logo-omega-pharma
P&G Health

P&G Health

Polpharma
Polski Lek
RB
logo-rb
Sanofi
logo-sanofi
TEVA
Teva Polska
TZF

<TZF

USP Zdrowie
Verco
verco

Członkowie Wspierający